Conxeneración

O biogás que se produce nas celas de vertedoiro seladas, rico en metano (CH4) debe ser queimado debido a que produce 21 veces máis efecto invernadoiro que o CO2. A queima realízase con aproveitamento eléctrico (xeración) e tamén con aproveitamento térmico (coxeración) mediante microturbinas de gas como as que levan os avións.